förskollärarens vardag : Observation och intervjustudie av hur förskolläraren förebygger konflikter och vilka konfliktstrategier de använder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Detta arbete belyser förskollärarens hantering av konflikter i förskolan. Syftet med arbetet är att öka kunskapen om hur förskollärare kan arbeta med detta i förskolan. För att undersöka detta valde vi två frågeställningar: Hur arbetar förskollärare förebyggande med konflikter? Och vilka konfliktstrategier använder förskollärare i konflikter med barn och mellan barn? 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)