Fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på fysisk aktivitet i förskolan.

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med vår studie var att ta reda på vilken syn förskollärarna har på fysisk aktivitet och hur de använder sig av den i förskolan. Data har samlats in med hjälp av semi- strukturerade intervjuer. Resultatet visar att förskollärarna anser att den fysiska akti- viteten är en viktig del i förskolans verksamhet. En intressant aspekt var att en förs- kollärare lyfte fram även finmotorik som fysisk aktivitet. Hur mycket de använder den fysiska aktiviteten varierar och det skiljer också en del på svaren om vad förskol- lärarna anser är fysisk aktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)