Folkinitiativ och lokalpolitik : En studie av utmaningen från det förstärkta folkinitiativet i Skellefteå kommun

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Pontus Lund; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vikten av att inkludera medborgare i beslut på lokal nivå, har fått ökad uppmärksamhet från både forskarvärlden och beslutsfattare på senare år. I Sverige, liksom i flera andra länder, har man valt att införa möjligheten att lyfta frågor till folkomröstning genom namninsamlingar, så kallade folkinitiativ. 2011 reviderades det dåligt fungerande instrumentet och har sedan dess kunnat användas mer framgångsrikt av olika initiativgrupper. Samtidigt är relationen till det befintliga, representativa systemet komplicerad, då folkomröstningar till följd av namninsamling ofta innebär ett ingrepp i de förtroendevaldas arbete. Den här uppsatsen har tittat närmare på en sådan omröstning, centrumbron i Skellefteå 2014, och hur det representativa systemet hanterade den utmaning som initiativet och omröstningen innebar. Med hjälp av studier från andra länder och intervjuer med förtroendevalda i Skellefteå, har den här studien undersökt om mönster från system med mer frekvent användning av direktdemokratiska instrument går att känna igen i den undersökta kontexten. Analysen visade att det förstärkta folkinitiativet tycks följa de förväntade mönstren och skulle därmed, på samma sätt som i andra länder, kunna bli ett mer 'naturligt' och konstruktivt komplement till det representativa systemet, låt vara i en relativt avlägsen framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)