Mall för visualisering av balanseffektivitet i produktion : Parametrars påverkan på produktionseffektiviteten

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: I dagens produktion blir effektivitet och minimering av slöserier allt större. Vid uppstart av en produktionsenhet är det mycket planering, testning och avgörande avvägningar. Vid installation och uppbyggnad av line, produktionsbalanser och stationer behövs olika scenarion ställas upp för att vara förberedd inför produktionsstart. Den mall som tagits fram under arbetet kommer ligga till grund för ett förbättringsarbete för en mer effektiv produktion hos Azelio i Uddevalla. Denna rapport består av en analys kring ett produktionstekniskt projekt för att analysera de påverkande faktorer på effektiviteten hos balanserna. Syftet med arbetet är att ta fram en modell som möjliggör en visualisering av de parametrar som kan störa framtida produktionsflöde utifrån risker och omständigheter runt produktionen. Med de kunskaper som tidigare samlats ihop under studietiden kunde dessa kunskaper tillämpas i detta arbete. Arbetet resulterade sedan i en mall som visuellt kunde redovisa huruvida effektiviteten var kring balanserna i produktionen. Inledningsvis genomfördes en nulägesanalys för produktionsflödet huruvida produkten är tänkt att färdas igenom produktionen och vad som skedde vid varje balans. Detta möjliggjorde en grundförståelse för produktionen och produkten. Sekundärdata som behövdes för arbetet var samlat i ett excellark där de data som företaget gjort uppskattningar och mätningar på har samlats. På detta vis kunde senare primärdata införskaffas och förvaltas. Slutligen lades sekundärdata till grund för utformningen av modellen som tagits fram under arbetets gång. Modellen resulterade i en visualisering av effektiviteten hos balanserna med hänsyn på sex olika parametrar som vid olika omständigheter kan komma att påverka effektiviteten i fabriken. Hur pass mycket de olika parametrarna kommer att påverka den slutliga produktionen är i nuläget svårt att fastställa, det kommer att utvärderas när produktionen är igång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)