Ansvarsförsäkringars effekt på bolagsledningens skadeståndsansvar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Bolagsledningens skadeståndsskyldighet regleras i 29 kap ABL och innebär att VD och styrelseledamöter kan bli krävda på ersättning för skador som orsakats av deras vållande då de fullgjort sitt uppdrag för bolaget. Det är sedan bolaget, aktieägare samt vissa andra som kan kräva ersättning för skada. En ansvarsförsäkring som tecknas av bolaget täcker skadeståndskrav upp till ett visst belopp och innebär att bolagsledningen ej personligen drabbas av det i ABL föreskrivna betalningsansvaret. Tecknandet av ansvarsförsäkringar påverkar flera av skadeståndets funktioner och förfarandet är omdiskuterat då ansvarsförsäkringar påstås minska incitamenten att agera aktsamt men samtidigt garanterar skadelidande ersättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)