Aktivitetsbaserad eller traditionell budgetering? : En kvalitativ intervjustudie om den kritiserade traditionella budgeteringen kontra den lovordade aktivitetsbaserade budgeteringen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Den traditionella budgeteringen har kritiserats mer och mer de senaste åren, vilket har bidragit till nya metoder. En av dessa är den aktivitetsbaserad budgeten som fokuserar på aktiviteter och dess drivare istället för att fokusera på linjeposter i form av kostnadsställen. Den aktivitetsbaserade budgeteringen hyllas, men ändå så dominerar fortfarande den traditionella budgeteringen företagens planeringsprocess.Syfte: Syftet med vår studie är att kartlägga och analysera orsakerna till att den traditionella budgeteringen fortsätter att användas trots kritik om metoden samt att finna om det finns flera bakomliggande orsaker till att ABB med dess fördelar inte används mer frekvent. Metod: Denna studie har genomförts genom en kvalitativ intervjustudie. Det empiriska materialet har insamlats genom semistrukturerade intervjuer med sex stycken konsultföretag som arbetar med att implementera olika budgetlösningar åt kunder, bland annat den traditionella budgeteringen och aktivitetsbaserade budgeteringen. Vår studie har haft en deduktiv forskningsansats. Resultat & Slutsats: Vi kan konstatera att den fortsatta användningen av den traditionella budgeteringen har att göra med traditioner i företaget. Det kan ses som en ritual som görs från år till år. Att företagsledningen ser den traditionella budgeten som något som alltid har gjorts och fungerat hyfsat. Faktorn tradition är den aspekt som sammanlänkar våra frågeställningar till varandra då fortsatta användningen av traditionella budgeteringens har att göra med traditioner, och att en av ABB:s utmaningar till varför metoden inte används mer frekvent är just traditioner. Andra utmaningar med metoden att den är tid- och resurskrävande, det kan vara svårt att hitta kopplingen mellan aktiviteter, drivare och kostnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)