Mäns sexuella hälsa efter prostatacancerbehandling : En allmän litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Prostatacancer är den näst vanligaste cancersjukdomen hos män. Sexuell dysfunktion är en vanlig komplikation efter prostatacancerbehandling som drabbar den sexuella hälsan. Flertalet män har frågor angående sexuell hälsa och sjuksköterskan bör därmed agera utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Syfte: Att belysa den sexuella hälsan bland män efter behandling av prostatacancer. Metod: Allmän litteraturstudie tillämpades för kandidatuppsatsen. Tio vetenskapliga artiklar användes i studien. Artiklarna granskades flera gånger för att sedan jämföras och analyseras genom innehållsanalys. Resultat: De framkom tre kategorier och åtta underkategorier. Den första kategorin som identifierades var ”Sexuell dysfunktion och efterföljande konsekvenser”. Den andra var ”Mannens intima relationer förändrades”. Den sista kategorin som uppkom var ”Mannens behov av stöd och information”. Sexuell dysfunktion kan resultera i att män upplever en förändrad självbild och påverkat psykosocialt mående. Mannens intima relationer kan förändras. Män kan därför uppleva behov av stöd och information från sjuksköterskan. Konklusion: Den förändrade sexuella hälsan hos mannen kan ge komplexa efterföljder som kan påverka mannens psykosociala mående och relationer. Vidare forskning om mäns sexuella hälsa kan behövas för att sjuksköterskan ska kunna ge tillräcklig information och stöd efter prostatacancerbehandling.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)