I ångestens famn – Att leva med ångest som ung vuxen : En kvalitativ studie utifrån bloggar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning:  Bakgrund: Ångest är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och står för ca 40% av alla sjukskrivningar. Sjukdomens orsak beror på flera faktorer och drabbar främst kvinnor. Nästan var tredje person som lider av ångest behöver psykiatrisk vård efter 10 år. Ångest riskerar att skapa både fysisk och psykisk skada och har stor effekt på individens sociala liv. Genom studien kan sjuksköterskor ta del av unga vuxnas erfarenheter av att leva med ångest och med hjälp av detta kunna förbättra vården. Syfte: Att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med ångestsjukdom. Metod: Det är en kvalitativ studie som baseras på narrativer tagna ur bloggar. Resultat: Ur analysen framställdes 2 huvudteman: ”Ångestens reglering av vardagen” och ”en ständig inre kamp”. Detta följt av åtta stycken underteman: Att alltid dölja, ständig oro, brist på kontroll, fysiska uttryck, att känna skuld, att känna hopplöshet, känslomässig berg och dalbana och personlighetsförändrad. Konklusion: Unga vuxna som lider av ångest isolerar sig från vänner, bekanta och familj. De tenderar att umdvika sociala sammanhang och en stor del av det vardagliga livet försvinner på grund av begränsningar. För att tillfriskna från ångesten behövs en större kunskap om sjukdomen hos vårdpersonal samt människor i sin omgivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)