Ögonsjuksköterskans identifiering av riskfaktorer för följsamhet till ögontrycksänkande behandling vid glaukom : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

Sammanfattning: Glaukom är en åldersrelaterad obotlig ögonsjukdom som kännetecknas av synnervsskador som ger upphov till synfältsdefekter. Det finns ingen botande behandling för glaukom, men genom att sänka det intraokulära trycket i ögat med trycksänkande ögondroppsbehandling kan progressionen minskas. Målet med ögondroppsbehandling är att bevara patientens synfunktion och livskvalitet. Ögonsjuksköterskan har en viktig roll i mötet med patienten genom att undervisa, ge information och utföra olika omvårdnadsåtgärder. Syftet med studien var att undersöka hur ögonsjuksköterskan arbetar med att identifiera riskfaktorer för följsamhet till ögontryckssänkande behandling vid glaukom. Metoden var en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats med sex ögonsjuksköterskor. Resultatet presenterades i tre olika kategorier; ”Bedömning av patientens kunskap och förståelse”, ”Lyhördhet för patientens behov”, samt ”Kartläggning av rutiner för ögondroppsbehandling”. Detta påvisade hur ögonsjuksköterskor arbetar för att identifiera riskfaktorer avseende följsamhet. Vidare studier kring detta ämne kan vara av betydelse för att utforma ett riskbedömningsformulär för patienters följsamhet till sin ögondroppsbehandling vid glaukom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)