Betydelsen av mjuk massage i omvårdnaden : ur mottagarens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: I omvårdnaden använder sjuksköterskan beröringen dagligen vilken blir en central del för både patienten och sjuksköterskan. Vid sjukdom kan behovet av beröring komma till att öka, därmed får sjuksköterskans beröring större betydelse. Då mjuk massage är ett komplement kan den tillgodose detta behov. Mjuk massage är ett samlingsbegrepp för olika men liknande tekniker, bland annat taktil massage, taktil stimulering, mjuk vävnads massage och beröringsmassage. Syftet med studien var att ur mottagarens perspektiv undersöka betydelsen av mjuk massage i omvårdnaden. En allmän litteraturstudie gjordes baserad på nio vetenskapliga artiklar. Vid analysen av artiklarna framkom två kategorier och sju underkategorier som var: Trygghet: Massageterapeutens betydelse, Att känna sig sedd samt Att känna samhörighet. Vila: Omgivningens betydelse, Att uppleva kroppen som en helhet, Att uppleva lindring av lidande samt Att uppleva kroppslig energi. Resultatet visade att flera olika faktorer påverkade upplevelsen av den mjuka massagen och blev en hjälp i olika situationer. Med ytterligare forskning utifrån mottagarens perspektiv kan det leda till ökad förståelse och ett ökat intresse för hur den på bästa sätt kan användas i vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)