Prolonged exposure vid PTSD efter förlossningstrauma – terapeuters perspektiv– En kvalitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Psykologi

Sammanfattning: Cirka 3 % av kvinnor som fött barn uppfyller DSM-5 diagnostiska kriterier för PTSD, och minst en tredjedel uppger att de upplevt förlossningen som traumatisk. Prolonged exposure (PE) är en evidensbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och en effektiv behandling för att reducera PTSD-symptom över en varierad traumatiserad population. Terapeutperspektivet gällande behandling av patienter med förlossningstrauma (PTSD-FC) är sällsynt i forskningen. Övergripande syfte var att belysa KBT-terapeuters perspektiv av att arbeta med behandlingsmetoden PE vid PTSD-FC med frågeställningar som; Vad kan vara utmärkande med att behandla patienter med PTSD-FC? Vilka kliniska erfarenheter har terapeuterna av att tillämpa PE-manualen med aktuell patientgrupp? Studien har en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta terapeuter. Bearbetning av data utgick från reflexiv tematisk analys. I resultatet genererades tre teman med subteman utifrån terapeuternas erfarenheter. ”Ett förlossningstrauma har vissa utmärkande drag”, ”Betydelsen av traumat”  samt ”PE-manualens möjligheter”. Terapeuterna ansåg att PE är en flexibel, hjälpsam och effektiv traumabehandling som fungerar väl med patientgruppen. Patienterna var vanligtvis motiverade och fullföljer terapin i hög grad. Tillgången till adekvat vård var god inom terapeuternas egna verksamheter medan en problematisk bild kom fram avseende andra vårdgivare. Utmaningar och möjligheter diskuteras angående det terapeutiska arbetet med patientgruppen. Kliniska implikationer som tas upp är till exempel behovet av ökade terapeutiska resurser inom kvinnosjukvården för adekvat bedömning och behandling vid PTSD-FC, där fördelen är samverkan mellan olika professioner. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)