Omsorgens självklara men osynliga plats i förskolans kontext : En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Denna studie syftar till att belysa förskollärares definitioner av omsorg samt hur de beskriver implementeringen av omsorg i förskolans verksamhet. Vi ämnade att öka kunskapen och vidga perspektivet om omsorg samt hur ett helhetsperspektiv kan formas i förskolan. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där nio semistrukturerade intervjuer utfördes för insamling av data som sedan analyserades utifrån Noddings (2013) omsorgsetiska teori. Det mest framträdande i resultatet var att det existerade skillnader i både hur förskollärarna definierade omsorg och hur de beskrev implementeringen av omsorg i verksamheterna. De slutsatser som framkom var att omsorg kan beskrivas som ett komplext begrepp som definieras och implementeras olika beroende på vem det utgår ifrån. Omsorg ses som en självklar del av verksamheterna men dock relativt osynlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)