Segmentering av kontorshotell i Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Marknaden för delade arbetsplatser har fått se en snabb tillväxt under senare år. Delvis kan detta förklaras med den ansenliga tillväxten av informationsteknologier. Dessa har till viss del förändrat hur vi lever, men fundamentalt förändrat hur och var vi önskar arbeta. För kontorsmarknaden har detta kommit att ge upphov till en efterfrågan på ökad flexibilitet.Syftet var att undersöka vilka aktörer som erbjuder delade arbetsytor inom kontors-hotell, var de valt att lokalisera sina kontorshotell och vilka kunder de har. Sekundärt har arbetet undersökt marknadssegmenteringen av verksamheter på olika kontorshotell, samt korrelationen mellan verksamhetsområde och digital representation. Dessutom har diskussion förts kring vilka typer av företag som skulle gynnas av lokalisering i kontorsho-tell framför traditionellt kontor. Eftersökning visade att det finns flertalet aktörer inom kontorshotell i Stockholm. Bland annat är dessa aktörerna A-E som studerades närma-re. Dessa har lokaliserat majoriteten av sina kontorshotell centralt och har en mängd olika hyresgäster. Undersökningen av marknadssegmentering och digital representation gjordes genom analys av dataset med information kring 500 av dessa hyresgäster.Resultatet visade på en marknadssegmentering där liknande verksamheter bildat kluster inom vissa kontorshotell e.g. inom finans, kommunikation media, etc. Detta kan förklaras av att respektive kontorshotell tilltalar olika kundsegment, men också av att liknande verksamheter bildar kluster genom agglomerationsfördelar. Den digital representationen visar tydligt på att vissa verksamheter är överrepresenterade. Främst gäller detta ak-törer som framhåller en tydlig profil, exempelvis inom digital innovation eller kreativt skapande. Digital representation tenderar också att vara viktigare för verksamheter med en större kundkrets. Mindre verksamheter som arbetar i enskilda kunders intresse har en lägre representation, vilket kan förklaras med att dessa drar nytta av social infrastruktur och agglomerationsfördelar som uppkommer i och med klusterbildning. Av dessa resultat framgår det att företag som är i behov av att nätverka med andra företag inom samma verksamhetsområde kan gynnas av lokalisering i kontorshotell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)