Lean Produktion : Krav för implementering av Lean och jämförelse med enverksamhet inom fordonsindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Danial Khosravi; Senad Ibrahimovic; [2016]

Nyckelord: TPS; Lean produktion; muda; kaizen; kanban;

Sammanfattning: Syftet med denna rapport är att förklara grunderna och vilka hjälpmedel och krav du bör följa för att lyckas med en implementering av Lean Production. Vi har valt att jämföra Lean i teorin och hur det speglas i praktiken. Lean Production är en uppgradering av Toyota Production System (TPS) där man följer filosofin och principerna för att sträva efter perfektion. Man kan kort sammanfatta att TPS är ett facit på Toyotas världsberömda arbete inom eliminering av muda och ständiga förbättringar. För att avgränsa detta stora område har vi valt att specificera oss på Lean inom just fordonsindustrin och hur de arbetar. För att få en inblick i hur det kan se ut i produktionen har vi både besökt och gjort en intervju på Johnson Controls. Den teoretiska delen av rapporten har framställts genom litteraturstudier, Högskolan i Borås databassystem, där vi använt oss av vetenskapliga artiklar samt en intervju med chefer på Johnson Controls. Även här har vi valt att begränsa oss till just Automative Experience som tillverkar säteskomponenter. Under rapportens gång har det dragits slutsatser där en av dessa är att kraven för en lyckad Lean-implementering är att få hela organisationen att dra åt samma håll och tro på filosofin där det krävs snabba påvisade resultat av själva implementeringen. För att detta skall vara möjligt krävs exceptionellt ledarskap med kunskap och driva detta pågående projekt utan stopp. För att ständigt konkurrera på marknaden krävs det att Kaizen följs slaviskt så att man inte hamnar efter sina konkurrenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)