Patientens upplevelse av att leva med trycksår : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Författare: Linn Korsrud; Theresa Vormelker; [2020]

Nyckelord: leva med; patient; trycksår; upplevelse;

Sammanfattning: Bakgrund: Trycksår är ett stort omvårdnadsproblem inom hälso- och sjukvården och anses som en vårdskada. Det är en skada som uppkommer i den underliggande vävnaden eller i huden. Ett trycksår kan vara ett resultat av en inadekvat vård eller att patienten lider av en bakomliggande sjukdom. Riskfaktorer är inaktivitet, sängliggande eller dålig nutrition. Trycksåret klassificeras utifrån fyra olika kategorier. Forskning och statistik fokuserar på trycksårets behandling och hur många som är beträffande, däremot finns det väldigt lite forskning av patientens upplevelse av att leva med trycksår. Det är därav viktigt att beskriva hur patienter upplever att leva med trycksår i syfte att få en djupare förståelse för patientens situation. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av att leva med trycksår. Metod: Metoden var en litteraturstudie med en induktiv ansats baserad på sex vetenskapliga artiklar innehållande kvalitativa data som sedan analyserades utifrån en innehållsanalys. Resultat: Från analysen framgick tre kategorier vilka är att leva med fysiska begränsningar, att leva med sociala begränsningar och att leva med psykiska begränsningar vilket sammanfattas i ett övergripande tema att leva med ett förändrat liv som speglar patienternas upplevelser av att leva med trycksår. Slutsats: Studien visar att patienterna som lever med trycksår upplever en konstant smärta i vardagen och därför behöver dessa patienter adekvat smärtlindring både i vardagen men också i samband med behandling. Det är viktigt att sjuksköterskan efterfråga patientens egen upplevelse för att få en ökad förståelse kring patientens egen situation och utformar omvårdnaden som i så stor utsträckning som möjligt möter patientens behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)