Att mötas över myndighetsgränser : En kvalitativ studie av samverkan mot brott i nära relation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur tjänstemän hos socialtjänsten och polisen uppfattar samverkan mellan de olika organisationerna, mer specifikt samverkan som metod i arbetet mot brott i nära relationer. Studien ämnade även undersöka hur de uppfattar myndigheternas roller i ett sådant samarbete. För att undersöka detta genomfördes semistrukturerade intervjuer med tjänstemän från båda myndigheterna, i både förstadiet och efter genomförandet av ett samverkansprojekt mot brott i nära relationer. Studiens resultat visade att idén om att samverka mot brott i nära relationer har ett starkt stöd bland tjänstemännen hos båda myndigheterna. De faktorer som uppfattades som viktigast för en effektiv samverkan är en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna, att förankra metoden i hela organisationen, en administrativ samordning och att samverkan får tillräckliga resurser. Resultatet visade också att tjänstemännen hos de båda myndigheterna hade en tydlig bild av den egna yrkesrollen, men att en osäkerhet hos aktören kan dyka upp när hen förväntas agera på ett vis som inte är i linje med den egna uppfattningen om rollen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)