Optimal fönsterstorlek för kontors- och behandlingsrum – Länssjukhuset Kalmar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Detta examensarbete beskriver optimeringsprocessen för ett fönster utifrån relevanta parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 med avseende på energi och inomhusmiljö. Miljöbyggnad 3.0 är ett miljöcertifieringsystem som bygger på Boverkets Byggregler och Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö. De parametrar som fönsterstorleken optimerats utifrån är solvärmelasten, värmeeffektbehovet, den specifika energianvändningen, dagsljuset samt det termiska inneklimatet sommar- och vinter. För betyget i Miljöbyggnad 3.0 på dessa parametrar har fönstrets storlek i förhållande till rummets storlek en avgörande betydelse. Objekten för studien bestod av två typrum, ett behandlingsrum och ett kontorsrum, som kommer att ligga i en framtida byggnad vid Kalmars Länssjukhus. Med hjälp av utredningar och jämförelser mellan teoretiska utgångspunkter och praktiska simuleringar på relevanta parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 har endast två fönstermått valts för att uppnå minst betygen SILVER i Miljöbyggnad 3.0. Påverkan av invändiga solskydd har även studerats i arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)