”Upp på bordet och dansa lite sexy”: Inkluderande maskulinitet i svenska ungdomsserien Eagles

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Trots att forskning i västerländska länder visat på en förändring i hur unga män uttrycker manlighet och vänskap, så kallad inkluderande maskulinitet (Anderson, 2012; McCormack, 2013), så har detta ännu inte gjort något större avtryck i svensk maskulinitetssforskning. Denna bidrar till detta forskningsfält genom att studera hur maskulinitet uttrycks i den svenska ungdomsserien Eagles, med hjälp av en textuell-kontextuell-sociohistorisk modell utvecklad av Lindgren (2009). Till skillnad från hur unga män framställs i tidigare svensk forskning, så uttrycker inte killarna i serien homofobi, de visar inkludering mot homosexuella vänner och använder nya sätt att beröra varandra. Istället för att skapa sin identitet genom att jämföra sig mot kvinnor, homosexuella eller invandrare, så uttrycker karaktärerna sin identitet genom sina handlingar och sina sexuella relationer med kvinnor. Bilden inte dock inte entydig och i serien finns flera beteenden som är mer förenliga med den klassiska bilden av hegemonisk maskulinitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)