Hur barnsjuksköterskor erfar sitt arbete utifrån barnkonventionen : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Det finns cirka två miljoner barn i Sverige idag. Barnsjuksköterskor kommer i kontakt med barn inom hälso- och sjukvård. För att möta barnet på bästa sätt krävs kompetens och förmåga. Inom kort kommer barnkonventionen bli lag, enligt förslag sker detta år 2020. Det kommer att stärka barns rättigheter i Sverige. Det ställer krav på barnsjuksköterskor att ge en vård som motsvarar de rättigheter barn då får laglig rätt till. Syftet med detta arbete är att undersöka i vilken mån barnsjuksköterskor idag arbetar efter barnkonventionen. Nio barnsjuksköterskor på en barnklinik i västra Sverige har intervjuats och resultatet har analyserats enligt Elo och Kyngäs metod för kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras utifrån tre kategorier som beskriver barnsjuksköterskors möte med barn inom sjukvården. Dessa kategorier är Utmaningar i vårdmötet, Att vara barnets företrädare och Att främja barnets medverkan i beslutsfattande. Slutsats är att barnsjuksköterskor i denna studie är väl insatta i barns rättigheter inom vården. De visar stor kunskap och kompetens för uppgiften och klarar av att möta barnens behov. Brister i form av tid, eller plats till bästa möjliga vård är två anledningar till att barnsjuksköterskors arbete inte alltid utförs optimalt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)