Controllerrollen inom den offentliga sektorn : En kvalitativ intervjustudie om vad det innebär att vara controller inom den offentliga sektorn och vilka arbetsuppgifter och egenskaper som är relevanta för rollen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Sammanfattning Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet VT 16 Författare: Viktor Odenbrink, Louis Perikala, Viktor Johansson Handledare: Tom Karlsson Titel: Controllerrollen inom den offentliga sektorn Bakgrund och problem: Det existerar många studier om controllerrollen inom den privata sektorn, studier inom den privata sektorn belyser också vilka arbetsuppgifter och egenskaper som är relevanta för en controller. Däremot råder det delade meningar om controllerrollen inom den offentliga sektorn, vissa studier säger att rollen skiljer sig åt och andra forskare skriver att rollen är densamma inom båda sektorer. Vi vill med denna studie belysa vad det innebär att vara controller inom den offentliga sektorn och vilka arbetsuppgifter och egenskaper som är relevanta för rollen. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva vad det innebär att vara en controller inom den offentliga sektorn och vilka arbetsuppgifter och egenskaper som är av vikt. Detta för att skapa mer kunskap om den offentliga controllerrollen. Metod: En kvalitativ forskningsansats har legat till grund för studien. Forskningen ses som en kvalitativ intervjustudie. Empirin har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med controllers samt med ekonomer med arbetsuppgifter likt en controller inom den offentliga sektorn. Slutsats: Den stora skillnaden i vad det innebär att vara controller inom den offentliga och privata sektorn är att en controller inom den offentliga sektorn betonar vikten av att få vara med och bidra till välfärd och samhällsnytta. Arbetsuppgifterna och egenskaperna är svåra att placera in i en specifik controllerroll och det rör sig snarare mot en hybridroll, där controllern bör ha inslag från kamrerrollen, den analytiska rollen, pedagogiska rollen och coachrollen. Nyckelord: Offentliga sektorn, controller, arbetsuppgifter, egenskaper 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)