Mental distress in healthcare workers affected by the SARS-CoV-2 pandemic and previous interventions that may be useful in promoting mental health in healthcare workers : A systematic literature review

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Sjukvårdspersonal runt om i världen har stått på frontlinjen i stressiga arbetsmiljöer och tagit hand om COVID-19-patienter sedan SARS-CoV-2 förklarades som en global pandemi. Under pandemiska förhållanden står sjukvårdspersonal inför specifika utmaningar, där vissa leder till symptom på psykisk ohälsa. Statliga resurser till sjukvårdspersonal har ofta avsatts för kortsiktiga insatser. Långsiktiga investeringar med fokus på främjande av sjukvårdpersonalens psykiska hälsa behövs för att förhindra förvärrade folkhälsoproblem på grund av SARS-CoV-2. Syfte: Studiens syfte var att belysa hur sjukvårdspersonal rapporterar att deras psykiska hälsa påverkats av SARS-CoV-2-pandemin och vilka erfarenheter från tidigare interventioner för psykisk hälsa som skulle kunna vara användbara för att förbättra sjukvårdspersonals psykiska hälsa genom att belysa några exempel. Metod: En systematisk litteraturöversikt genomfördes, där 20 vetenskapliga artiklar inkluderades och analyserades med tematisk analys. Resultat: Totalt nio teman identifierades: psykisk ohälsa hos sjukvårdspersonal, SARS-CoV-2-pandemin, interventioner för psykisk hälsa, vårdkvalitet, säkerhetskultur, arbetsplatsbaserade tillvägagångssätt, mindfulness och konstaktivitetsmetoder, biomarkörbaserade tillvägagångssätt samt tekniska tillvägagångssätt. Viktiga fynd i denna litteraturöversikt är att teman säkerhetskultur och vårdkvalitet är associerade med de andra teman. Slutsats: När tillvägagångssätt implementeras i insatser för sjukvårdspersonals psykiska hälsa som främjar säkerhetskultur och vårdkvalitet främjar det också, enligt resultaten i denna översikt, långsiktiga effekter på individuell psykisk hälsa hos sjukvårdspersonal. Detta bör omedelbart beaktas av dem som utvecklar nya program för att främja psykisk hälsa för att stödja sjukvårdspersonal i effekterna av pandemin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)