Vårdpersonalens och ledningsgruppens beskrivning av verksamheten med vårdhund samt deras erfarenheter om vårdhundens betydelse för personer med demenssjukdom och äldre somatiskt sjuka samt deras vård

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Författare: Maria Björk; Lisa Liendeborg; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Människan och hunden har en nära relation vilket lett till att hunden utvecklat en förmåga att känna av sinnestillstånd och kroppsspråk hos människan. Hund har används i vården under många år och studier har visat att hunden ger människan ett bättre mående och ökar den sociala och fysiska aktiviteten. Syfte: Är att undersöka hur vårdpersonal och ledningsgruppen beskriver verksamheten med vårdhund samt deras erfarenheter av och reflektioner om vårdhundens betydelse för personer demenssjukdom och äldre somatiskt sjuka samt deras vård. Metod: Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats. I studien har 21 intervjuer genomförts med personal på ett äldreboende; omvårdnadspersonal som arbetar med äldre somatiskt sjuka, de som arbetar med demenssjuka och personal i ledningsgruppen. Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att personal från de tre grupperna var positiva till verksamheten med vårdhund samt att de upplevde att vårdhunden var positiv för de boende ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Personalen som arbetade med personer med demenssjukdom och personalen i ledningsgruppen beskrev att de önskade att verksamhetens med vårdhund skulle utökas och utvecklas. Som ett sätt att utveckla verksamheten beskrevs att vårdpersonalen i större utsträckning skulle göras delaktiga i träningsaktiviter med vårdhunden och att vårdhunden i större utsträckning skulle kunna användas vid olika omvårdnadssituationer. Slutsats: Personalen var positiva till vårdhundsverksamheten och upplevde att vårdhundarna var värdefulla för de boende. Möjligheter att utöka och utveckla vårdhundsverksamheten beskrevs. Nyckelord: demenssjukdom, intervjustudie, personal, somatiskt sjuka, vårdhund

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)