Attityder, normer och hinder till traditionell och digital livdjursförmedling : hur påverkas användningen och hur inverkar användningen på kvalité, konkurrenskraft och främjandet av mervärden i nötköttsbranschen?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of People and Society

Sammanfattning: I svensk nötköttsproduktion råder stor diversitet i avelsmaterial och produktionsformer. Diversitet gör att det finns en rad olika kvalitetsegenskaper och mervärden för livdjur i ett förmedlingsstadie. Majoriteten av förmedlingen sker genom de två största slakterierna i Sverige, HK Scan och KLS Ugglarps. Slakterierna har i regel åtaganderättförbehåll på de djur de förmedlar, vilket påverkar lantbrukarnas förhandlingsutrymme. I länder som Storbritannien, Kanada och USA har, man istället för förmedling genom slakterier, fysiska auktioner där slutproducenterna får buda mot varandra om högsta pris. I takt med digitaliseringens frammarsch har användandet av digitala auktionsplattformar ökat i en rad olika branscher. Exempel på digitala auktionsplattformar i nöttköttsbranschen är Svensk köttrasprövnings tjurauktioner och Boskapstorget, som riktar in sig på förmedling av avelsdjur och livdjur. Intresse för digitala auktionsplattformar, så som Boskapstorget, finns bland livdjursproducenter. Dock har den faktiska användningen genom sajten varit svag. Undersökningens syfte var att, med teorin om planerat beteende, identifiera vilka attityder, normer och hinder som påverkar användningen av förmedlingsavtal och digitala auktionsplattformar. Studien har också att berört hur alternativen påverkar arbetet med kvalité, konkurrenskraft och främjandet av mervärden i nötköttsbranschen. Detta för att det finns en uppfattning bland producenter att det finns möjlighet till förbättring inom dessa tre områden. Studien innefattade 13 st. telefonintervjuer med ett standardiserat frågeformulär. Studien har konstaterat att återleveranskrav och ett litet förhandlingsutrymme är de två största hindren för producenter att använda förmedlingsavtal. Dock gör bristen på alternativ, den uppleva ekonomiska tryggheten och tryggheten i att alltid kunna sälja eller köpa djur att de allra flesta producenter ändå väljer förmedlingsavtal. Om förmedlingsavtalen ska stimulera kvalité, konkurrenskraft och mervärden behöver avtalen utvecklas så att mervärden och kvalité premierar uppfödaren ekonomiskt. Vilket i förlängningen kommer underlätta producenternas konkurrentsituation. Intentionen med digital livdjursförmedling är att den fria prissättningen kommer underlätta förmedling av mervärden och stimulera producenter att producera djur av god kvalité. Det kommer i sin tur förbättra konkurrenssituationen för de producenter som satsar på mervärden och kvalité. Avgörande faktorer för en utbred användning är säkerställandet av en säker betallösning och smittuppföljning. Skulle varumärket skadas i ett tidigt stadium skulle det bli förödande för fortsatt användning och utveckling. Dock går det inte att utesluta att det kan finnas andra oanade och oönskade konsekvenser av digitala auktionsplattformar för livdjur. Konsekvenser som upptäcks vid en omfattande användning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)