Ungdomskriminalitet : En kvalitativ undersökning av vilka förhållanden som bidrar till ett kriminellt beteende under ungdomsåren

Detta är en M1-uppsats från Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Författare: Malin Liljegren; [2011]

Nyckelord: Ungdomar; kriminalitet; avvikelse; socialpsykologi;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen avser först och främst en undersökning av de individuella och sociala förhållanden som kan ha påverkat en specifik grupp ungdomar och unga män att utveckla och upprätthålla ett kriminellt beteende under ungdomsåren. Jag har genomfört intervjuer med två unga män med ett kriminellt förflutet men även åtta ungdomar som fortfarande är inne på den kriminella banan.  Tanken med intervjuerna var att få en inblick i männens och ungdomarnas sätt att se på sitt kriminella beteende men också för att kunna undersöka vad som påverkade dem att utveckla ett kriminellt beteende.   Deras upplevelser och erfarenheter har legat i fokus för att jag skulle kunna skapa en förståelse för deras beteende utifrån relevanta socialpsykologiska teorier.   Studien utgår från kvalitativa intervjuer som utvecklas vidare i analysdelen med hjälp av utvalda teoretiska perspektiv, såsom Howard S. Beckers stämplingsteori, Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, Walter Millers kulturöverföringsteori och Peter L. Berger och Thomas Luckmanns socialisationsteori.   Resultatet visar bland annat att ungdomar kan komma att välja den kriminella banan i samband med påtryckningar från deras umgängeskrets men det kan också handla om kulturskillnader. Majoriteten av mina intervjupersoner har utländsk bakgrund och kommer från en kultur med helt andra normer och regler än det svenska samhällets. Detta kan ha påverkat dem i den utsträckning att de blivit förvirrade av att helt plötsligt behöva anpassa sig till ett samhälle de inte är vana vid att vistas i. Något som också kan ha påverkat deras val av kriminalitet är miljön som de växt upp i. De bor i invandrartäta områden där chansen till att få en inblick i den svenska kulturen är låg. Ungdomarna har hamnat utanför samhället redan från början och det har på så sätt varit svårt för dem att känna sig accepterade i det svenska samhället.   Nyckelord: Ungdomar, kriminalitet, avvikelse, socialpsykologi

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)