Vart är kvinnorna i sportsidorna? : En kvantitativ innehållsanalys av Hallandspostens sportsidor utifrån könsrepresentation. En jämförelse mellan år 2014 och 2019.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: I denna undersökning har Hallandspostens sportsidor under 2019 studerats utifrån könsrepresentation genom en kvantitativ innehållsanalys. Resultatet från denna undersökning har jämförts med resultatet från en tidigare kandidatuppsats som behandlande samma månader under 2014. De teoretiska utgångspunkter som studien utgått ifrån är att männen kan ses normen inom idrottsrapporteringen och kvinnorna blir därav marginaliserade, studien baseras därav på genusteori och dagordningsteorin. I resultatet framkommer det att av all sportrapportering så handlar det om män i tre fjärdedelar och enbart en fjärdedel av artiklarna behandlar kvinnliga idrottsutövare. Den främsta skillnaden som framkom i jämförelsen är att kvinnor får en ökning i sportrapporteringen under oktober 2019 jämfört med 2014. Sett till utrymmet så är det männen som får de stora artiklarna och kvinnor syns i störst utsträckning i de mindre artikelformaten. Analysen visade på att det är en skev sportrapportering utifrån genus och detta kan tolkas som att mäns prestationer värderas högre än kvinnors. Den mansdominans som är i Hallandspostens sportsidor kan medföra att manlig idrott hamnar högre upp på konsumenternas dagordning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)