Implementering av matematikdidaktisk forskning i grundskolan : Tydlighet, läromedel och aktörskap

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte är att beskriva hur F-3-lärare tänker att den matematikundervisning de bedriver är kopplad till forskning och hur lärarna tänker att matematikdidaktisk forskning kan tillgängliggöras för att implementeras i matematikundervisningen. Fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med två respektive tre deltagare har genomförts för datainsamling, vid två grundskolor i Mellansverige. Studiens resultat visar att lärarna som deltagit i studien grundar sin matematikundervisnings forskningsanknytning i användandet av läromedel, nationella prov och kartläggningar. Lärarna i studien får tillgång till forskning via sekundärkällor och beskriver kollegiala samarbeten som viktiga för forskningens tillgänglighet. Vidare finns det en brist på transparens kring forskningsimplementering, vilket riskerar att begränsa lärarnas aktörskap och verkar skapa en avig inställning till forskning bland lärarna. Slutligen visar studiens resultat att lärarna upplever att matematikdidaktisk forskning behöver bli konkretare. Studiens slutsats blir därmed att lärare grundar en forskningsbaserad matematikundervisning i användandet av läromedel, nationella prov och kartläggningar. Lärarna tar till sig forskning från andrahandskällor och forskningsimplementeringen är icke transparant för lärarna, vilket gör att deras aktörskap begränsas. Lärarna önskar därför tydlighet gällande forskningsimplementering från organisationen och att matematikdidaktisk forskning i större utsträckning besvarar hur lärarna ska implementera den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)