Att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation : Sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Julia Wiröstrand; Olivia Edin; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Våld i nära relation är ett samhällsproblem eftersom kvinnor som är utsatta för våld i nära relation kan känna otrygghet i vården och därför upptäcks inte dessa kvinnor. Genom att sjuksköterskor inte har rätt hjälpmedel eller utbildning så kan det bli att dessa kvinnor inte upptäcks. Problem: Sjuksköterskor har för lite kunskap i ämnet våld i nära relation för att kunna hjälpa kvinnor som söker vård. Syfte: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Metod: Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturöversikt enligt Fribergs metod där fyra kvantitativa och sex kvalitativa artiklar har använts för att komma fram till examensarbetets resultat. Resultat: I resultatet framkommer det att kunskap saknas, vikten att lyssna och vara lyhörd samt att sjuksköterskor behöver organisatoriskt stöd för att kunna hjälpa kvinnor som är utsatta för våld i nära relation, även hur viktig sjuksköterskan är i mötet med en utsatt kvinna. Slutsats: Kunskap är det som behövs för att ämnet våld i nära relation kan normaliseras. Sjuksköterskor behöver redan från starten i deras utbildning få kunskap för att kunna utföra en trygg och säker vård för kvinnor som är utsatta för våld i nära relation.  Nyckelord: Kunskap, litteraturöversikt, nära relation, sjuksköterska, våld. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)