Polisens arbete mot narkotika

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Katarina Edlund; Marie Sahlman; [2003]

Nyckelord: Droger och missbruk;

Sammanfattning:

Detta arbete handlar om polisens kamp mot narkotika och deras åtgärder för att minska nyrekryteringen till missbruk. Vi har tittat hur polisen arbetar idag, framförallt i Umeå. Vilka hjälpmedel som används och vilka det finns förslag att använda. Regeringen har tillsatt en utredning som vi tagit del av. I utredningens sammanfattning går det att läsa om att polisen bör kunna använda sig av ”buggning” (Hemlig teknisk avlyssning) vid grova brott och framförallt vid grova narkotikabrott. Enligt de direktiv som finns så skall utredningen analysera om det kan finnas ett behov av s.k. hemlig teknisk avlyssning (buggning) som arbetsmetod inom polisen. Och undersöka om metoden är effektiv samt överväga om intresset av att upprätthålla ett starkt skydd för den personliga integriteten ger ett utrymme för att tillåta hemlig teknisk avlyssning. Utredningen skall också undersöka möjligheterna att utvidga tillämpningsområdet för hemlig kameraövervakning, hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Vi har även valt att nämna den för Sverige nya drogen Fentanyl, detta för att visa hur framtiden inom narkotika världen kan se ut. Fentanyl finns i varianter 7000ggr starkare än heroin. Då vi valt att titta lite extra på polisen i Umeå och deras arbete så var det intressant att av den anledningen skriva om Fentanyl eftersom dödsfall och beslag förekommit i Umeå. Regeringen har gett ut en handlingsplan mot narkotika i denna står det att Sverige skall vara ett narkotika fritt land. Detta är svårt att uppnå med de medel som får användas idag och med bristen på personal och resurser. Vi har använt oss av Internet mycket i vårt arbete, vi har funnit information både på regeringens hemsida och Aftonbladet.se. Vi kontaktade Polismyndigheten i Västerbottens Län och tog del av deras verksamhetsplan, intervjuade även två polismän i Umeå som arbetar mot narkotika. Arbete har varit mycket lärorikt att framställa tyvärr hade vi önskat att vi hade haft möjlighet att lägga ner lite mer tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)