Objektattributs effekt på priset av bostadsrätter : Tillämpning och utvärdering av den hedoniska värderingsmetoden på bostadsrätter i Stockholms innerstad

Detta är en M1-uppsats från KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

Sammanfattning: Bostadsmarknaden har under lång tid sett en kraftig prisuppgång, inte minst i Stockholm.Priset på bostäder är något som påverkar nästan alla i samhället och diskuteras flitigt. Attförstå vad som påverkar priset på en bostad är inte helt lätt, men är mycket viktigt för att somkonsument kunna göra informerade beslut när det kommer till att köpa eller sälja en bostad.Det finns en mängd olika omständigheter, såsom makro-, mikro- och objektsspecifika faktorersom kan ha en effekt på priset av en bostad. Den här studien fokuserar på att öka kunskapen om hur objektspecifika faktorer påverkarslutpriset på en bostadsrätt genom att tillämpa och utvärdera den hedoniskavärderingsmetoden. En bostadsrätt kan ses som en kombination av olika delegenskaper somtillsammans utgör bostadsrättens helhet. För att kunna studera objektsspecifika faktorerseffekt på slutpriset av bostadsrätter används den hedoniska metoden, vilket bygger påregressionsanalyser för att implicit härleda de olika attributens påverkan på slutpriset. Efter attha statistiskt validerat och jämfört modellerna med tidigare studier blev resultat avutvärderingen att den hedoniska värderingsmetoden är ett tillförlitligt verktyg för att prissättaobjektspecifika attribut på bostadsrätter. Undersökningen har gjorts på bostadsrätter såldainom Stockholms innerstad under året 2020 där totalt 4 797 objekt studerades.Studien har kommit fram till att en bostadsrätts boyta var den egenskap som hade störstpåverkan på slutpriset under 2020. Vidare påvisades att bostadsrättens läge har en stor effektpå dess pris, där stadsdelarna Östermalm och Norrmalm / Gamla Stan genererade ett högrepris än övriga stadsdelar. Även byggnadsåret för bostadsrätten visade sig ha en signifikanteffekt på priset. Enligt resultatet värdesätter köpare äldre lägenhetshus högre än nyare.Framför allt visade det sig att konsumenter var villiga att betala ett högre pris för bostadsrätterbyggda innan 1920. Våningsplan, balkong och antal rum uppvisade också en positiv påverkanpå slutpriset, även om påverkan inte var lika stor som för boyta, läge och byggnadsår.Avgiften för en bostadsrätt visade sig ha en klart negativ effekt på slutpriset. Bostadsrättermed en hög avgift genererade ett lägre slutpris än bostadsrätter med en låg avgift, allt annatlika. Med andra ord uppvisades en tydlig preferens för bostadsrätter med låga avgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)