Optimering inför insats  : en idealtypsanalys av korvetten HMS Stockholm

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

I och med Försvarsmaktens omställning till insatsförsvar med internationella åtaganden har sannolikheten för att marina förband ska nyttjas för väpnad strid ökat markant. Med detta följer ett än större behov av att kunna hantera sådana prövningar. I den här uppsatsen provas idealtypsanalys som metod att mäta korvetten HMS Stockholms effektivitet ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Idealtypen, referensfartyget ”HMS Excellence”, skapas genom att använda 7s modellen (Waterman et al.) för att åskåda organisationen och resultat från den Amerikanska studien ”Excellence in the Surface Navy” (Gullickson & Chenette) som indikatorer för effektivitet. Genom att presentera intervjudata från HMS Stockholm i samma dimensioner skapas ett underlag för analys.

Resultaten från uppsatsen visar att HMS Stockholm är ett effektivt stridsfartyg med vissa organisatoriska brister vars orsak kan spåras till intensiteten i pågående insatsförberedelser. Vidare visar analysen att 7s modellen har potential att vara ett användbart verktyg för att optimera ett stridsfartygs organisation samt som en komponent i idealtypsanalys.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)