INNEBÖRDEN ATT VARA CHEF OCH LEDARE

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Syftet med studien är att genom chefernas egna uppfattningar förstå innebörden av chef- och ledarskap inom människobehandlande organisationer. Forskarna vill genom studien ge läsaren en ökad kunskap och förståelse av chef- och ledarskapet inom socialt arbete. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av tidigare forskning, situationsanpassad ledarskapsteori, Goffmans jaget och rollteori. Studien slog fast att ledarfenomenet är komplext och definitionerna av ett bra ledarskap är lika varierade som det finns personligheter. Ett gemensamt inslag för bra ledare är en god självmedvetenhet och självförtroende för att kunna leda andra. Ledarskapet är baserat på sammanhanget och hur chefen tolkar situationen. Forskarna fann att en bra kombination av att vara både chef och ledare är det bästa ledarskapet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)