Integration ur ett idrottsföreningsperspektiv : En studie om idrottsföreningars upplevelser av möjligheter och utmaningar med integrationsarbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Emma Strand; [2018]

Nyckelord: integration; idrott; idrottsförening; kultur; nyanlända;

Sammanfattning: Det svenska samhället och dess system ställdes inför integrationsutmaningar i samband med flyktingkrisen 2015. Integrationsarbete är prioriterat av regeringen och en aktör som tagit ansvar är idrottsrörelsen.Idrottsrörelsen bygger på ideellt arbete och ses som universellt där utövarna talar ett gemensamt språk utan att dela samma språk och därav ansetts som lämplig för integration. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur idrottsföreningar i Luleå kommun arbetar med integration med fokus på att belysa upplevelser och vilka möjligheter respektive utmaningar som finns kring integrationsarbetet. Detta undersökts genom sex intervjuer med idrottsföreningar.Centrala begreppsdefinitioner bland annat kultur, etnicitet, integration och social integration definieras och uppsatsens teoretiska ramverk består av socialisationsteori, socialt kapital och teori om skyddsmurar. Teorierna avser att ge förklaringar åt processer som kan påverka nyanländas integrationsprocess i idrottsföreningar. Uppsatsens resultat indikerar att integration för idrottsföreningarna handlar om att skapa utrymme inom verksamheten för att alla ska kunna delta. Arbetssätt som detta innebär handlar om att skaffa förståelse för kulturella skillnader, engagemang och skapa inkluderande verksamheter. Utmaningar som identifierats är att kulturkrockar och vissa idrotter har exkluderande strukturer som hindrar nyanländas inträde i idrottsrörelsen. Att få nyanlända flickor in i föreningslivet samt nyanländas synsätt på kvinnor inom idrotten är också en utmaning. Uppsatsen lyfter även förbättringsområden som idrottsföreningar kan fokusera på samt förslag till vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)