Recept för en "god" konsument : En läromedelsanalys i hem- och konsumentkunskap med utgångspunkt i kursplan 2000.

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Sammanfattning

Analysen undersöker meningserbjudandet gällande konsumentfrågor i tre läroböcker inom hem- och konsumentkunskap, med utgångspunkt i kursplan 2000 (Skolverket, 2000a). Först definierades och avgränsades konsumentfrågorna med hjälp av konsumtionsprocessen (Bjurström, 2004, McGregor, 2011a). Det andra steget i analysen var att kategorisera det befintliga konsumentinnehållet utifrån tre undervisningsstrategier: fakta-, normerande- och pluralistisk undervisningsstrategi (Skolverket, 2002, Kronlid & Öhman, 2010). Som ett tredje steg genomfördes en analys även av kursplan 2000, med hjälp av de tre undervisningsstrategierna. Detta tredje steg utgick ifrån antagandet att läroböckernas legitimitet och relevans styrs av kursplanen (Sellander, 1988, Lundgren, 1989, Englund, 2011). Analysen av kursplanen visade att det finns ett visst faktainnehåll, obefintligt med normerande innehåll och ett dominerande innehåll inom den pluralistiska strategin. Den pluralistiska strategin kännetecknas bland annat av konflikt mellan olika perspektiv. I kursplanen för hem- och konsumentkunskap kännetecknas dessa särskilt av hälsa, resurshushållning, jämställdhet och kultur. Däremot visade analysen av läroböckerna att de har ett visst faktainnehåll, men framförallt ett normerande innehåll. Det normerande innehållet kännetecknas av hur en ”god” konsument bör vara, särskilt genom råd, uppmaningar och varningar. Analysen visar vidare att läroböckerna inte motsvarar skrivningarna i kursplan 2000, utan helt saknar ett pluralistiskt förhållningssätt. Sammantaget framträder i läroböckerna en konsument som har viss faktakunskap, men framförallt vet hur denbör göra, men samtidigt saknar redskap för att reflektera över komplexa konsumentsituationer. Detta strider på ett avgörande sätt mot intentionerna i kursplan 2000, som istället förespråkar en demokratisk fostran som bygger på olika val och reflektion över desamma.

Nyckelord: Hem- och konsumentkunskap, Hemkunskap, Konsumentfrågor, Konsumtion, Konsumtionsprocess, Undervisning, Undervisningsstrategier, Didaktik, Läroplansteori, Kursplan, Läroböcker, Läromedelsanalys.

Abstract

The analysis studies the meaning making regarding consumer issues in three Home and consumer studies textbooks based on the syllabus 2000 (Skolverket, 2000a). Firstly the consumer issues were defined and delimited according to the consumer process model (Bjurström, 2004, McGregor, 2011a). Secondly the consumer content was categorised into three teaching strategies: fact, norms and values and pluralistic teaching strategy (Skolverket, 2002, Kronlind & Öhman, 2010). Finally the syllabus 2000 was analysed using the three teaching strategies. The final analysis was based on the assumption that the legitimacy and relevance of the textbooks were regulated by the syllabus (Sellander, 1988, Lundgren, 1989, Englund, 2011). The analysis of the syllabus revealed that that there is a certain fact content, the norms and values are non-existent and the pluralistic strategy was dominant. The pluralistic strategy is characterised by for example a conflict between different perspectives. The syllabus of Home and consumer studies includes the different perspectives of health, resourse management, gender equality and culture. However the analysis of the textbooks revealed that they have certain fact content but principally contains norms and values. The norms and values are characterised by the “good” consumer, particularly in giving advice, recommendations and warnings. The analysis shows that the textbooks don’t correspond with the syllabus 2000 and the pluralistic content is non-existent. Finally the textbooks describe a consumer who has some knowledge of fact but mainly knows how to make the right choices but at the same time lacks the methods to reflect upon complex consumer situations. This is crucially contrary to the intentions in the syllabus 2000 which on the other hand advocate a democratic education which is based on different choices and a reflection upon them.

Keywords: Home and consumer studies, Home economics, consumer issues, consumption, consumer process, teaching, teaching strategies, curriculum studies, syllabus, textbook, textbook analysis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)