Min hälsa, mitt ansvar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Problemområde: Ökad ohälsa i arbetslivet där det råder delade meningar kring vem som skall ta ansvar för att främja de anställdas hälsa. Syfte: Bidra med kunskap till Service Management med inriktning hälsa utifrån Hälsopromotion där fokus ligger på attityden kring ansvaret för att främja hälsan i arbetslivet. Frågeställning: Vilken attityd har yrkesverksamma till ansvaret för hälsopromotion i form av friskvård i arbetslivet? Urval: Kvoturval bestående av 279 respondenter som var yrkesverksamma inom tjänstebranschen. Metod: Undersökningen är genomförd genom en kvantitativ metod där förhållandet mellan teori och empiri var abduktivt. Forskningsdesignen vi använde oss av var en tvärsnittsstudie eftersom vi valde att använda oss av en enkätundersökning i insamlandet av empiri. Enkäten var insamlad via Google Forms och analyserad i SPSS. Slutsatser: Yrkesverksamma inom tjänstebranschen anser sig själva som ansvarig för deras hälsofrämjande i arbetslivet. Detta synliggörs även genom att respondenterna praktiskt använder sig av friskvård och ägnar sig åt hälsofrämjande aktiviteter. Respondenterna tar dock inte ansvar för sin att främja sin psykiska hälsa i samma utsträckning som den fysiska eftersom fler mår sämre psykiskt än fysiskt. Våra slutsater stärker och bidrar med ytterligare forskning inom ansvarsparadoxen, som i detta fall är kring ansvaret för hälsopromotion i form av friskvård i arbetslivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)