Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet Författare: Frida Andersson Nerme & Sofia Karlsson Handledare: Christian Fuentes Nivå: C-uppsats Institution: Service Management, Campus Helsingborg - Lunds Universitet Datum: 2013 augusti Problemformulering: Ur hotellkedjornas standardiserade karaktär har boutiquehotellen vuxit fram som ett alternativ till det individuella. För att överleva på den hårt konkurrerade marknaden i London krävs en väl utförd differentieringsstrategi. Problematiken i uppsatsen utgår från hur dessa hotell skapar en unik varumärkesidentitet genom denna strategi. Syfte: Att undersöka hur dagens boutiquehotell arbetar för att skapa en unik varumärkesidentitet och hur de utifrån denna kan differentiera sig på en hårt konkurrerad marknad. Frågeställningar: Hur förmedlar boutiquehotellen sin varumärkesidentitet genom text och bild för att differentiera sig på den hårt konkurrerande hotellmarknaden i London? Hur skiljer boutiquehotell sig åt från ”vanliga” kedjehotell? Metod: I denna uppsats har en kvalitativ fallstudie genomförts vilken grundar sig på en text- och bildanalys. Metoden ligger till grund för insamlingen av det empiriska materialet och grundar sig på de tre valda boutiquehotellens hemsidor. För utförandet av text- och bildanalysen har ett frågeschema använts som mall. Teoretisk referensram: Varumärkesidentitet och differentiering är de huvudområden vilka ligger till grund för den teoretiska referensramen. Under dessa två huvudområden kommer vidare begrepp att tas upp så som identitet, image, varumärke, differentiering och relationsmarknadsföring för att besvara uppsatsens syfte. Slutsats: De tre boutiquehotellen har skapat en stark varumärkesidentitet genom att låta dess koncept och identitet genomsyra hela företaget och kommuniceras ut mot potentiella gäster och intressenter. Med en stark och unik varumärkesidentitet har de lyckats differentiera sig mot vanliga kedjehotell och på så sätt skapat en stark ställning på marknaden trots den intensiva konkurrensen. Avslutande resonemang: Genom att bygga upp en unik varumärkesidentitet är det möjligt för små, privatägda hotell att lyckas på en hårt konkurrerande marknad som London. Därför är det av stor betydelse att lyckas skapa denna identitet vilket bland annat kräver ett hårt arbete, genomtänkt koncept och en god kommunikation. Nyckelord: varumärke, identitet, image, differentiering och relationsmarknadsföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)