Migration, språk och identitet Språkinlärning och motivation hos lågutbildade SFI-elever i ett genusperspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka några lågutbildade sfi-­eleveroch ta reda på hur deras identitet påverkas under migrationsprocessen.Hur språk eller att vara utan språk i det nya landet påverkar derassjälvbild och hur detta i sin tur påverkar motivationen att lära sig det nyalandets språk? Huvudfokus i uppsatsen ligger på motivationen. Jag villeförstå vad som händer med motivationen till andraspråksinlärning. Enav mina frågeställningar var: ”Varför skiljer studieresultaten så markant mellan informanterna i min studie med tanke på att alla har en bakgrund som analfabeter från hemlandet?”För att utföra denna studie valde jag sex elever från skolan där jagjobbar själv som SFI-­lärare. Mitt val blev unga kurder från norra Irak,eftersom alla kom till Sverige som analfabeter. Jag valde tre ungakvinnor och tre unga män eftersom jag i min forskning försökteanalysera andraspråksinlärning genom genusperspektiv.Jag har valt en kvalitativ metod, som var baserad på djupintervjuer föratt denna metod var mest lämplig för att få svar på minafrågeställningar. Jag genomförde intervjuerna på mitt jobb iinformanternas vanliga miljö.Resultatet av min forskning visar att det finns skillnad mellanattityder till svenskinlärning bland mina elever. Det som framkom i minstudie var att det fanns flera faktorer som bidrog eller hindrademotivationen till andraspråksinlärningen. Slutsatsen blev att det absolutavgörande för en lyckad språkinlärning var immigrantens inställning tillfrågan om återvändande till sitt gamla land.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)