Personlighet, självkänsla och självmedvetenhet

Detta är en M1-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Josefine Vesterholm; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Personlighet kan delas upp i fem personlighetsdimensioner som ska täcka in alla typer av människor. Självkänsla kan delas upp i två dimensioner bassjälvkänsla resp prestationsbaserad självkänsla och självmedvetenhet delas in i offentlig respektive privat självmedvetenhet. Syftet med studien var att undersöka om människors personliga egenskaper (öppenhet, utåtriktning, samvetsgrannhet, vänlighet och känsloinstabilitet) har något samband med självkänsla och självmedvetenhet. En kvantitativ undersökning genomfördes med en enkät för att studera eventuella samband mellan personlighet enligt Big Five (öppenhet, utåtriktning, samvetsgrannhet, vänlighet och känsloinstabilitet), självkänsla och självmedvetenhet. Sammanlagt deltog 50 personer varav 25 män (medelålder 39,6 år) och 25 kvinnor (medelålder 40,4 år). Resultatet visdae på att det fanns signifikanta samband mellan personlighetsdimensionerna vänlighet, samvetsgrannhet, mental instabilitet och självkänsla. Det framkom också att det fanns signifikant samband mellan personlighetsdimensionen öppenhet och självmedvetenhet. Sambandet beror nog på just öppenhet. Studien visade att det finns mycket mer att forska kring när det gäller personlighet, självkänsla och självmedvetenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)