Anhörigstöd : en studie om kommuners webinformation

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

AbstraktSyfte: Att beskriva den information om anhörigstöd som presenteras på hemsidor ikommuner i norra Sverige.Bakgrund: Äldre personer bor kvar hemma längre och behöver i större utsträckninghjälp av sina anhöriga. Anhöriga behöver ofta stöd för att klara denna uppgift.Kommunerna har en skyldighet att erbjuda anhörigstöd, men kan ha svårt att nå ut medsin information om vilket stöd de har att erbjuda.Metod: En dokumentanalys med kvalitativ och kvantitativ ansats. Information omanhörigstöd inhämtades från alla Norrlands 54 kommuners hemsidor. Innehålletanalyserades genom manifest kvalitativ analys och kvantitativ analys för jämförelsermellan kommunerna.Resultat: Studien visade att 96 % av kommunerna har information om anhörigstöd påsina hemsidor. Informationen varierade mellan kommunerna. De två vanligaste stödenvar anhörigkonsulent och avlösning i hemmet. Studien visade att stadsområdena hademer och utförligare information än landsbygdsområden, och att kommunerna ilandsbygden i de flesta fall hade mer information än kommuner i glesalandsbygdsområden.Slutsats: Utbudet och omfattningen av de olika anhörigstöd som kommunernaerbjuder varierar. Om kommunerna skulle utveckla sin information på hemsidornaskulle det vara ett resurssparande och kostnadseffektivt sätt att nå ut med sininformation. Vidare forskning skulle behövas för att få veta hur kommunerna utvärderarden information de lägger ut på hemsidorna.Nyckelord: Anhörigstöd, webb-baserad, information, kommun, Norrland, omvårdnad

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)