Bröst cancerpatienters upplevelser i mötet med sjuksköterskan : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälso- och naturvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälso- och naturvetenskap

Sammanfattning:

År 2000 fick 6 348 kvinnor diagnosen bröst cancer. Bröst cancer är därmed den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Personer som har fått diagnosen cancer upplever stora existentiella förändringar, osäkerhet och ensamhet. Syftet med denna studie var att beskriva bröst cancerpatienters upplevelser i mötet med sjuksköterskan. Studien är en litteraturstudie och författarna har använt sig av Polit & Hunglers modell. I resultatet framgick det att kvinnornas upplevelser i mötet med sjuksköterskan var både positiva och negativa. Resultatet indelades i fyra olika teman: sjuksköterskans bemötande, tillgänglighet, sjuksköterskans kompetens och kommunikation ? information. Beroende på hur kvinnorna upplevde mötet med sjuksköterskan ledde det till antigen lidande eller välbefinnande. Positiva upplevelser ökade kvinnornas välbefinnande medan negativa upplevelser orsakade lidande. Ingen av kvinnorna lämnades dock oberörd efter mötet med sjuksköterskan. Resultatet visade att sjuksköterskans bemötande var avgörande för hur kvinnorna klarade av sin sjukdomssituation. Om kvinnorna var ångestfyllda, förnekande eller hade accepterat sin situation färgade deras upplevelser av mötet med sjuksköterskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)