Hur kamratstöd hjälper ambulanspersonal att gå vidare efter starka upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Arbetet som ambulanspersonal är påfrestande, såväl fysiskt som psykiskt.

Att vara fysiskt vältränad är säkerligen en fördel, men kan man vara

vältränad även på det psykiska planet? Många studier har gjorts om

ambulanspersonalens copingstrategier, men få har gjorts i Sverige. Studier

gjorda utomlands har visat att några av de vanligaste copingstrategierna hos

ambulanspersonal är socialt stöd, emotionell- och kognitivcoping. Denna

studie har gjorts för att belysa relationen mellan socialt stöd och coping

angående arbetsmiljöstressorer hos ambulanspersonal i Mellansverige.

Författaren genomförde studien genom intervjuer av fyra kamratstödjare

inom ambulansen. Resultatet visade att socialt stöd har en stor betydelse för

ambulanspersonalen för att lägga upp copingstrategier i hanteringen av

arbetsmiljöstressorer. Studien visar samma tendens hos ambulanspersonal

utomlands.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)