Gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet - särskilt för hästverksamheter med ridsporthästar.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Martina Weische; [2007]

Nyckelord: Skatterätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Detta arbete kommer att belysa gränsdragningsproblematiken mellan näringsverksamhet och hobbyverksamhet samt när mervärdesskattskyldighet inträder när det gäller verksamheter med inriktning på ridsporthästar. Med ridsporthästar avses i det här fallet hästar som är framavlade för och används till hoppning, dressyr, turridning, fritidsridning, gymkhana, ridskoleverksamhet etc. Verksamheter med inriktning på galopptävlingshästar och travtävlingshästar är således exkluderade. När det gäller de typer av hästhållning som avses här är det vanligt att hästhållningen och eventuell avel är ren fritidssyssla och endast är till för att tillfredsställa utövarens personliga intressen. Dock finns det ett relativt stort utrymme för yrkesmässiga verksamheter i genren som tillfredställer det behov av yrkesskickligt framavlade och utbildade hästar som finns bland hobbyryttare. Turridnings- och ridskoleverksamheter är nästan omöjliga att driva som hobbyverksamhet då dessa kräver både stor kunskap, skicklighet och mycket tid och personal. Dessutom krävs det att omsättningen är ganska stor för att få verksamheten att gå runt då hästhållningen medför stora kostnader. Att bedriva sådan verksamhet som hobby är därför orimligt om det rör sig om fler än några få hästar. Tävlingsverksamhet med till exempel hopp- eller dressyrhästar verkar kanske vid en första anblick omöjligt kunna leva upp till kraven för näringsverksamhet då prispengarna i lägre tävlingsklasser är mycket små, för att inte säga obefintliga. Intäkter i större omfattning i form av prispengar och/eller sponsorsavtal är en realitet först på elitnivå. Dock kan själva tävlandet vara en möjlighet att öka värdet på hästen eller dess avkommor eller ett led i hästens utbildning för att kunna sälja den till ett högre pris. Gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet är avgörande för hur överskott alternativt underskott ska beskattas, vilket gör stor skillnad för verksamhetsutövaren. Hobbyverksamhet beskattas i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet i inkomstslaget näring. Det är även viktigt för verksamhetsutövaren var gränsen ska dras för vilka som ska anses vara mervärdesskattskyldiga och därmed ges möjlighet att dra av ingående mervärdesskatt. Även om verksamheten är att anse som hobbyverksamhet kan det vara så att mervärdesskattskyldighet inträder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)