Lika som bär? : en jämförelse mellan svenskt och kinesiskt ledarskap ur svenskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Lika som bär? – En jämförelse mellan svenskt och kinesiskt ledarskap ur svenskt perspektiv.   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.   Författare: Mattias Brunnström och Anna-Karin Åslund.   Handledare: Lars Ekstrand   Datum: 2010-06   Syfte: Kina är ett land med en starkt växande ekonomi och allt fler svenska företag har börjat få upp ögonen för denna nya kraftfulla marknad. En etablering i Kina kan dock försvåras avsevärt eftersom kulturen skiljer sig från den svenska i många avseenden. Denna kulturella skillnad väcker frågor gällande det ledarskap som är nödvändigt för att kunna utnyttja Kinas potential. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur svenska ledare upplever de utmaningar avseende kulturella skillnader som det innebär att vara verksam ledare i Kina. Vi vill även ta reda på om de olikheter och likheter som existerar i litteraturen stämmer överens med verkligheten.   Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod. Tio frågor har utarbetats av författarna med grund i den studerade litteraturen. Frågorna har sedan skickats med e-post till respondenterna som fått cirka två veckor på sig att besvara dem. Svaren har vi bearbetat och redovisat.   Resultat & Slutsats: Den kinesiska kulturen skiljer sig på många punkter från den svenska. Den svenska kulturen och det svenska arbetslivet präglas av jämlikhet. I Kina är däremot hierarki väldigt viktigt och det påverkar i allra högsta grad arbetet. Särskilt känsligt är kritik och feedback. Vikten av hierarki gör även att kinesiska medarbetare har svårt att närma sig sin chef.   Förslag till fortsatt forskning: Vi tycker att det skulle vara intressant att genomföra en branschstudie som representeras av både svenska och kinesiska ledare för att få en bättre bild av hur kinesiska ledare ser på svenska ledare samtidigt som skillnader inom olika branscher belyses.   Nyckelord: Kultur, ledarskap, hierarki, jämlikhet, skillnader, Sverige, Kina.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)