Informationsflöde vid idrottsevenemang - En studie bestående av sju intervjuer för att beskriva och ge förslag på en effektivisering av informationsflödet för Göteborgsvarvets funktionärer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Idrottsevenemang befinner sig idag på en hårt konkurrensutsatt, internationell marknad. Rättverktyg är avgörande för att lyckas behålla sin position på marknaden och för att driva sinutveckling framåt. Däribland är det betydelsefullt att informationsflödet fungerar väl för attskapa önskade prestationer hos organisationens medarbetare. Syftet med denna studie är attbeskriva hur informationsflödet för volontärerna under världens största halvmaratonGöteborgsvarvet ser ut. Volontärerna benämns funktionärer och har en central roll för attarrangemanget ska kunna genomföras. Koordinering och samordning av funktionärernasarbetsprocesser blir således av betydelse för att skapa en inre effektivitet och samtidigt höjadeltagarnas nöjdhet. Studien kartlägger kritiska faktorer samt förbättringsmöjligheter iGöteborgsvarvets informationsflöde avseende funktionärerna.Genomförd studie baseras på en kvalitativ forskningsmetod. Datainsamlingen för den teoretiskareferensramen grundar sig på en litteraturstudie av både tryckta och elektroniska källor. Detempiriska materialet är insamlat från genomförda kvalitativa intervjuer med respondenter inomGöteborgsvarvets organisation. Resultatet från intervjuerna har analyserats med utgångspunkti den teoretiska referensramen för att slutligen svara på studiens frågeställningar.Studien uppmärksammar att kommunikationen mellan Göteborgsvarvets funktionärer och dessarbetsledare i form av huvudfunktionärer är avgörande för att uppnå organisationens mål.Organisationens arbetsprocesser är välfungerande, däremot ses en förbättringspotential i formav ett digitalt verktyg. Detta för att höja den interna effektiviteten. Informationsflödet skulle ioch med detta verktyg förbättras då information inte längre hade behövt passera flera led.Verktyget skulle även innebära att både överflöd och missförstånd av informationen minimeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)