Äkta människor : Om talspråkliga fenomen och samtalsstilar i människors och hubotars samtal

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Författare: Theresia Tillnert; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka hur man i serien Äkta människor väljer att återskapa talspråkliga fenomen som pauser, tvekljud, stamningar, reparationer och samtidigt tal, i dialoger beroende på om karaktärerna som talar är hubotar, en typ av robot, eller människor. Syftet är även att undersöka hur dessa dialoger förhåller sig till de två samtalsstilarna respekt- och hänsynsstilen och närhets- och engagemangsstilen beroende på talarens arttillhörighet. Materialet består av nio dialoger från seriens andra säsong som fanns tillgänglig på SVT play under vintern 2013–2014. Dialogerna transkriberades med hjälp av CA-analys. Studien undersöker endast dialoger där båda talarna är människor eller hubotar och lämnar således tvärartade samtal oundersökta. Diskussionen utgår främst ifrån forskning av Schegloff m.fl (1977), Einarsson (1978), Noffsinger (1999), Norrby (2004) och Tannen (1984). Resultaten pekar på att det finns vissa skillnader i hur de olika talspråkliga fenomenen återskapas beroende på talarens arttillhörighet. Hos människorna återskapas exempelvis många pauser inom typ 1-kategorin, en del tvekljud, stamningar och samtidigt tal, medan dessa saknas helt hos hubotarna. Det finns även vissa skillnader angående tillvägagångssättet att initiera reparationer i de två grupperna. Resultatet visar även att hubotarnas och människornas dialoger uppvisar karaktärsdrag från både respekt- och hänsynsstilen och närhets- och engagemangsstilen samt att detta i vissa fall påverkas av talarens arttillhörighet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)