Perioperativa sjuksköterskors kunskaper, attityder och omvårdnadshandlingar relaterat till trycksårsprevention : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Trycksår är en vårdskada som orsakar lidande för patienten och är kostsam för både patienten och samhället. Trots tillgång till evidensbaserade riktlinjer för trycksårsprevention uppkommer trycksår i samband med operationer. Det saknas en sammanställning av perioperativa sjuksköterskors kunskap, attityder och hur de utövar trycksårsprevention. Syfte: Syftet var att sammanställa perioperativa sjuksköterskors kunskaper, attityder och omvårdnadshandlingar relaterat till trycksårsprevention. Metod: En litteraturstudie genomfördes med systematisk sökning i databaserna CINAHL och PubMed. Studier publicerade mellan 2010–2020 inkluderades. Åtta kvantitativa studier inkluderades i litteraturstudien och presenterades som en narrativ sammanställning. Resultat: Resultatet visade att perioperativa sjuksköterskor hade en positiv attityd till trycksårsprevention men det fanns kunskapsluckor inom området, bland annat gällande riskbedömning och förebyggande åtgärder. Mängden utförda adekvata omvårdnadshandlingar varierade. Riskbedömning utfördes inte i stor utsträckning medan dokumentation angående postoperativ hudstatus utfördes ofta. Tidsbrist och problematisk dokumentation upplevdes hindra det preventiva trycksårsarbetet. Konklusion: Perioperativa sjuksköterskor var positivt inställda till trycksårsförebyggande åtgärder, men adekvata omvårdnadshandlingar för att förebygga trycksår utfördes inte i tillräckligt stor utsträckning. Tidsbrist och problematiska dokumentationssystem ansågs utgöra hinder förtrycksårsförebyggande åtgärder. Perioperativa sjuksköterskor kunskap angående trycksårsprevention behöver förbättras. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)