EDI-prestation och en stundande fusion : - Fallstudie om EDI-prestation på ett nybildat pappersbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Författare: Mikaela Strömberg; [2013]

Nyckelord: EDI; fusion; medarbetare; affärsrelationer;

Sammanfattning:

Dagens företag befinner sig i komplexa nätverk av interagerande företag, då de tillsammans kan nå ett högre värde. Varje interaktion innebär att företagen delger information, detta kan ske elektroniskt via Electronic Data Interchange, EDI, (Johansson, 1994). Sättet att styra och leda EDI har blivit en nyckelfaktor hos de flesta IS (Informations System) chefer. EDI-prestationer skiljer sig ofta företag emellan och därför är det viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar EDI-utförandet (Lee & Lim, 2003).

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur EDI-prestation påverkas vid en fusion av två företag och hur företag kan arbeta proaktivt för att EDI-prestationen skall utvecklas. Studien är en kvalitativ fallstudie, på företaget X som befinner sig i stundande fusionsarbete, en deduktiv ansats har tillämpats. För att besvara studiens frågeställning och syfte har i huvudsak primärdata insamlats i form av intervjuer och observationer hos företag X.

 

I affärsrelationer är det medarbetarna som representerar företaget och dess värderingar. Därför är det viktigt att beakta hur dessa interaktioner sker mellan företagens medarbetare samt om personerna har tillräcklig kompetens (Ertzgaard, 2004). Lee och Lim (2003) skriver att EDI-prestation kan mätas utifrån tre egenskaper i affärsrelationer; förtroende, självständighet och engagemang samt ur tre EDI-dimensioner; Integration, användning och mångfald och att egenskaperna i relationerna påverkar EDI-prestationen.

 

Fallföretagets nya utseende innebär en större tillgång på resurser och fusionen gör det möjligt att öka integrationen och användningen av EDI genom att minska mångfalden. Det är därför viktigt att en vision och mål sätts för hur företaget X skall arbeta med sin EDI samt att medarbetarnas värde för affärsrelationerna beaktas. Slutsatsen blir att en fusion tycks kunna påverka EDI-prestationen utifrån förtroendeaspekten, mångfaldsaspekten och självständighetaspekten. Även arbetssätt för EDI-projekt i företaget ändras i och med att ett nytt företag sätter nya visioner och värderingar som även EDI-arbetet bör efterleva. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)