Handläggning av normal förlossning - en kartläggning av barnmorskors dokumenterade vård och utförda interventioner

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Förlossningsvården har blivit mer högteknologisk och medikaliserad under de senaste tre deccennierna. Det har skett en ökning av interventioner vilket har lett till att det idag fokuseras mycket på vad som är normalt inom förlossningsvården. Studiens syfte var att undersöka barnmorskors handläggning av normal förlossning genom att kartlägga barnmorskors dokumenterade vård och undersöka vilka interventioner som utförs. En retrospektiv journalgranskning utfördes vid två förlossningsavdelningar i södra Sverige. Vid genomförandet av journalgranskningen användes ett validerat instrument. Resultatet visade att flertalet interventioner utfördes i förlossningsförloppet, ofta utan dokumenterad indikation. Det framkom tydliga brister i barnmorskors dokumentation av utförd vård vid normal förlossning. Skillnader mellan sjukhusen påvisades i barnmorskors dokumentation och i förekomsten av inteventioner i det normala förlossningsförloppet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)