Ger nyintroducerade bolag riskjusterad överavkastning på kort sikt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Henrik Forsting; Gustav Markström; [2016-07-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker om någon riskjusterad överavkastning (alfa) kan erhållas genom att systematiskt investera i börsnoteringar genom att köpa vid första handelsdags stängning och sälja vid stängning en månad (21 handelsdagar) senare. Ämnet följer av tidigare forskning som visat på underprissättning av teckningskursen för börsnoteringar på olika marknader runtom i världen. Marknaden som undersökts i denna rapport är Stockholmsbörsen och den undersökta perioden är 2005–2015. Totalt har undersökningen innefattat 65 företag som gjort en börsnotering. Nyintroduktioners riskjusterade avkastning undersöks med den empiriska modellen CAPM. Resultaten visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för nyintroducerade bolag och marknadsportföljen när ingen kategorisering av introduktionerna görs (P = 0,3955). Någon signifikant skillnad har inte heller hittats mellan bolagens alfa beroende på vilken lista på Stockholmsbörsen de introduceras på (P = 0,3397). Det är däremot signifikant att alfa är högre när marknadsindex 200 dagars glidande medelvärde är stigande relativt när det är fallande (P = 0,0069). Bolag som noterats på i efterhand lokaliserade tjurmarknader har också signifikant visats generera högre alfa än de som introduceras på i efterhand lokaliserade björnmarknader (P = 0,0117). Det finns däremot ingen signifikant skillnad mellan bolag som introduceras när index befinner sig över respektive under 200 dagars glidande medelvärde (P = 0,3967). Trots att alfa i vissa uppdelningar skiljer sig sinsemellan har det inte gått att visa att alfa någonsin är positivt. Det finns därför ingen strategi att utnyttja för att få högre riskjusterad avkastning än index.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)