GodEl - En marknadsundersökning för en ljusare framtid

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Carl Schnell; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Nya regler för den svenska elmarknaden trädde i kraft den 1 januari 1996 och den innehöll regler som skulle innefatta konkurrens i elproduktion och handel med el. Transport av el i nätet betraktas dock som ett naturligt monopol och kom därmed att undantas konkurrensutsättning. Syftet med avregleringen 1996 var att skapa valfrihet för el-användarna och öka effektiviteten i produktions och försäljningsledet. ”Konkurrensen inom elhandeln skulle skapa förutsättningar för en ökad pris och kostnadspress inom elförsörjningen”. Det problemområde som ska undersökas är av vilken anledning en del kunder tackar nej till erbjudandet under de 2 ångerveckorna. Företaget vill få ner antalet som tackar nej och vill nu få reda på hur de bättre kan sälja in konceptet och framställa informationen. Vidare ska också undersökas vilka faktorer de befintliga kunder anser är viktigast när de ska byta elleverantör samt hur den första kontakten med företaget togs. Teorierna som används i undersökningen är Porters fem konkurrenskrafter, SWOT-analys samt en teori som inte blockerar tänkandet. Empirin inhämtades genom intervjuer med GodEls Vd samt energimyndigheten vidare gjordes också undersökningar mot målgrupperna, ångerkunder samt befintliga kunder. De främsta faktorerna som påverkar GodEl är såklart konkurrenterna på marknaden och då främst de tre stora. Vattenfall, E.ON, och Fortum är de företag som GodEl ser som sina främsta konkurrenter och det har man motverkat genom att ha en prisgaranti mot dessa tre. Vidare är konceptet helt klart grundstenen för GodEl som organisation. Att hålla stenhårt på detta och följa det i alla lägen ska utmynna i nöjda kunder vilket undersökningen har påvisat att så är fallet. Den största anledningen till att kunderna tackade nej till GodEl var helt klart priset, vilket gör att det är en stor faktor att ta hänsyn till på marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)