"Vad skulle Janne Josefsson säga om detta?" En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever allmänhetens bild av socialtjänsten och dess påverkan på yrkesprofessionen och det sociala arbetet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka vilka uppfattningar och föreställningar kring socialtjänsten som socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg möter från allmänheten samt hur detta hanteras. Vidare undersöks hur yrkesprofessionen påverkas av det här och vilka konsekvenser det kan ge för det sociala arbetet. Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsdesign utifrån prestrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare och två fackförbundsrepresentanter från Akademikerförbundet SSR samt Vision. Materialet analyserades genom tematisk analys. Studiens resultat visar att socialsekreterarna ger uttryck för att de möter motstridiga uppfattningar om socialtjänsten från såväl närstående, klienter och deras anhöriga samt politiker. Medias snedvridna framställning av socialtjänsten tycks avspegla sig i allmänhetens bild. Strategier som socialsekreterarna använder för att hantera allmänhetens uppfattningar inbegriper att inbördes bekräfta varandra kollegor emellan för att hävda sin legitimitet, försvara sitt yrkesval för utomstående och nyansera bilden av klienterna. Socialsekreterarnas erfarenheter av att möta i regel negativa och onyanserade uppfattningar kring socialtjänsten får betydelse för yrkesprofessionen såtillvida att de känner sig misstrodda och ifrågasatta i sin professionella yrkesutövning. En risk är att socialsekreterare upplever en rädsla att göra fel vilket inverkar på arbetsförmågan och försvårar samverkansarbetet. En vidare konsekvens kan bli att människor inte söker hjälp trots behov, vilket kan medföra samhällskostnader och onödigt lidande för individer. Av analysen framgår att socialsekreterares legitimitet påverkas av allmänhetens uppfattningar vilket riskerar en avprofessionalisering och underminering av kunskap inom det professionella fältet. Uppmärksamhet kring socialtjänsten i media kan också innebära möjligheter att åstadkomma förändring mot bättre arbetsförhållanden och högre status.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)